Ideą wykładu jest pokazanie, że właściwości fizyczne nanostruktur w istotny sposób różnią się od właściwości materiałów litych oraz zapoznanie studentów z podstawowymi teoretycznymi metodami opisu ich właściwości równowagowych i transportowych.Plan seminarium IVD, grupa 2
Wykład kierunkowy dla studentów III roku fizyki.
Minima programowe tego przedmiotu są następujące:

Kształcenie w zakresie termodynamiki i fizyki statystycznej

Treści kształcenia: Podstawowe pojęcia termodynamiki. Energia wewnętrzna, entalpia, praca, ciepło. Gaz doskonały – opis termodynamiczny. Entropia – definicja fenomenologiczna i statystyczna, entropia gazu doskonałego. Energia swobodna, entalpia swobodna, potencjał chemiczny. Zasady termodynamiki. Procesy odwracalne i nieodwracalne, samorzutne i wymuszone. Równowaga termodynamiczna. Układy zamknięte, otwarte i izolowane. Elementy termodynamiki procesów nierównowagowych – równania przepływów, transport ciepła. Zespoły statystyczne – mikrokanoniczny, kanoniczny. Wielki rozkład kanoniczny.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia zależności termodynamicznych;

opisu zjawisk i procesów na gruncie termodynamiki i fizyki statystycznej.Wykład przeznaczony jest dla studentów I roku studiów uzupełniających. Minima programowe ustalone przez ministerstwo są następujące:

Minima:

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA


GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH


Kształcenie w zakresie fizyki fazy skondensowanej


Treści kształcenia: Stany skupienia. Elementy krystalografii. Symetria, własności termiczne sieci krystalicznej. Przemiany fazowe. Dielektryki. Magnetyki. Metale. Półprzewodniki. Nadprzewodnictwo. Nadciekłość. Fizyka powierzchni i międzypowierzchni. Metody doświadczalne fizyki faz skondensowanych.


Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: korzystania z różnych technik eksperymentalnych w badaniach fazy skondensowanej; opisu właściwości i procesów dokonujących się w fazach skondensowanych; rozumienia zjawisk fizycznych w fazach skondensowanych.